Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚ/05 - Nakaz usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice,
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444,
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
OŚ/05
KARTA USŁUGI
NAKAZ USUNIĘCIA ODPADÓW Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA LUB MAGAZYNOWANIA

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797, ze zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.).
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439, ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie  katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz.10).

Wymagane dokumenty

Wniosek w formie podania zawierający informacje:
- imię, nazwisko i adres osoby zgłaszającej informację,
- wskazanie miejsca składowania lub magazynowania odpadów.

Opłaty

Nie pobiera się

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, Zdzieszowice
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
pokój B 203, nr tel. (77) 40 64 453 
e-mail:
godziny pracy: poniedziałek-piątek: 7.30-15.30
Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19A, 45-052 Opole w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

Nakaz usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania wydawany jest w drodze decyzji. Decyzja określa w szczególności:
- termin usunięcia odpadów;
- rodzaj odpadów;
- sposób usunięcia odpadów.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

Brak

 

Opracowała:

Aleksandra Kałużna; dnia 28.09.2020 r.

Sprawdził:

Wiesław Paliwoda; dnia 28.09.2020 r.

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy: Aleksandra Bukowińska; dnia 19.10.2020 r.