Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚ/04 - Informacje od osób fizycznych o rodzaju, ilości i miejscach występowania oraz sposobu eliminowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB oraz inne substancje)

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice,
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444,
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
OŚ/04
KARTA USŁUGI
INFORMACJE OD OSÓB FIZYCZNYCH O RODZAJU, ILOŚCI I MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA ORAZ SPOSOBU ELIMINOWANIA SUBSTANCJI STWARZAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA (AZBEST, PCB ORAZ INNE SUBSTANCJE)

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz.U. z 2020 r.  Poz. 1219 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj.: Dz.U. z 2017 r.  Poz. 2119 ze zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest  (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz.649).

Wymagane dokumenty

Informacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko, adres przekazującego informacje,
b) nazwę instalacji, urządzenia lub wyrobu zawierającego substancję stwarzającą szczególne zagrożenie,
c) miejsce występowania instalacji, urządzenia lub wyrobu zawierającego substancję stwarzającą szczególne zagrożenie,
d) wskazanie konkretnych obiektów, w których znajdują się wyroby zawierające substancje stwarzające szczególne zagrożenie i określenie ich stanu – stopnia uszkodzenia wyrobów zawierających azbest,
e) ilości substancji/jednostka miary,
f) stan instalacji lub urządzenia,
g) datę i sposób usunięcia lub zastąpienia (PCB, azbestu lub innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie) inną substancją’
h) datę sporządzenia informacji.

Opłaty

Nie pobiera się

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, Zdzieszowice
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
pokój B 203, nr tel. (77) 40 64 453
e-mail:
godziny pracy: poniedziałek-piątek: 7.30-15.30
Termin załatwienia sprawy

W terminie do 31 stycznia każdego roku należy przedłożyć informację za poprzedni rok kalendarzowy.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi i dodatkowe informacje

Wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury.

Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w "Informacji o wyrobach zawierających azbest" i przedkłada ją corocznie w terminie do dnia 31 stycznia właściwemu marszałkowi województwa.
Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada "Informacji o wyrobach zawierających azbest" burmistrzowi.
"Informacji o wyrobach zawierających azbest" sporządza się w dwóch egzemplarzach:

  1. jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi;
  2. drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFZałącznik nr 1 - Informacja o wyrobach zawierających azbest

PDFZałącznik nr 2 - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

PDFZałącznik nr 3 - wzór oznakowania instalacji lub urządzeń zawierających azbest oraz rur azbestowo-cementowych

Usługa jest dostępna elektronicznie

 

Opracowała:

Aleksandra Kałużna; dnia 29.09.2020 r.

Sprawdził:

Wiesław Paliwoda; dnia 29.09.2020 r.

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy: Aleksandra Bukowińska; dnia 19.10.2020 r.