Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚ/03 - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice,
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444,
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
OŚ/03
KARTA USŁUGI
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r., nr 215, poz. 1415).

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (wniosek w załączeniu).

Opłaty

Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie władz publicznych dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.
Za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie władze publiczne pobierają opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.
Wysokość opłat określają: art. 27 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.
Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach nr 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001.

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, Zdzieszowice
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
pokój B 203, nr tel. (77) 40 64 453
e-mail:
godziny pracy: poniedziałek-piątek: 7.30-15.30
Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji przysługuje stronie prawo wniesienia  odwołania za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19A, 45-052 Opole w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

Od podmiotu żądającego informacji o środowisku i jego ochronie nie wymaga się wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Władze publiczne są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie, które są informacjami znajdującymi się w posiadaniu władz publicznych lub informacjami przeznaczonymi dla władz publicznych, w zakresie, w jakim nie dotyczy to ich działalności ustawodawczej.

Władze publiczne są obowiązane do udzielania niezbędnej pomocy i wskazówek przy wyszukiwaniu informacji o środowisku i jego ochronie
Udostępnieniu, o którym mowa powyżej zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podlegają informacje dotyczące:

  1. stanu elementów środowiska, takich jak: powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat, krajobraz i obszary naturalne, w tym bagna, obszary nadmorskie i morskie, a także rośliny, zwierzęta i grzyby oraz inne elementy różnorodności biologicznej, w tym organizmy genetycznie zmodyfikowane, oraz wzajemnych oddziaływań między tymi elementami;
  2. emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń, które wpływają lub mogą wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w pkt 1;
  3. środków, takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska i gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony środowiska, a także działań wpływających lub mogących wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w pkt 1, oraz na emisje i zanieczyszczenia, o których mowa w pkt 2, jak również środków i działań, które mają na celu ochronę tych elementów;
  4. raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska;
  5. analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz gospodarczych i założeń wykorzystanych w ramach środków i działań, o których mowa w pkt 3;
  6. stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi, oraz stanu obiektów kultury i obiektów budowlanych - w zakresie, w jakim oddziałują na nie lub mogą oddziaływać:
  • stany elementów środowiska, o których mowa w pkt 1, lub
  • przez elementy środowiska, o których mowa w pkt 1 - emisje i zanieczyszczenia, o których mowa w pkt 2, oraz środki, o których mowa w pkt 3.
Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFZałącznik nr 1 - wzór wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Usługa jest dostępna elektronicznie

 

Opracowała:

Aleksandra Kałużna; dnia 28.09.2020 r.

Sprawdził:

Wiesław Paliwoda; dnia 28.09.2020 r.

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy: Aleksandra Bukowińska; dnia 19.10.2020 r.